Välkommen till kvalitetsportalen

Här hittar du dynamiska rapporter som antingen mer översiktligt (under Kategori Översikt) eller lite mer i detalj (under Kategori Detalj) baserade på nationella indikatorer som berör slutenvård, förebyggande insatser, läkemedelsförskrivning till äldre, demenssjukvård och vård i livets slut. Vi har tagit bort de tidigare statsbidragsgrundande rapporterna då de inte längre fyller den funktionen. Informationen som sådan hittar du i stället under översikt men i stället baserad på kalenderår samt i förekommande fall med möjlighet att själv välja åldersgrupp och vårdform. Det innebär att tidigare sparade rapporter ur kategorin statsbidrag under favoriter inte längre går att köra. Gamla rapporter kan vid behov beställas via kontaktadressen ovan. Det kommer att dröja till mitten av februari innan alla planerade rapporter är på plats. 2015 års utveckling av denna portal innebär att varje landsting erbjuds "hembesök" för att diskutera analys och fortsatt utveckling av rapporter för i första hand egna data. Kontakta via ovanstående kontaktuppgifter.

 

Uppdaterade läkemedelsdata

April månads avläsning av läkemedelsdatabasen är nu färdigbearbetad och uppdaterad.

Riskbedömningar i SÄBO

Data ifrån Senior alert är nu uppdaterade tom den sista april. Observera att PPM-uppgifterna inte är aktuella.

Webbteve med information om nya rapporter

Då har det blivit dags för webbtevesändning nummer 2. Tisdag den 31 maj kl 11.00 sänder vi en genomgång av de nya rapporterna som tillkommit nu i maj. Sändningen börjar redan 10.50 för att du ska hinna få ordning på datorn. Länk: http://play.quickchannel.com/qc/?play=11941

Läkemedel 2016

Fr o m 2016 har det gjorts en förändring. Förskrivningen av Betmiga (ett läkemedel mot inkontinens UTAN antikolinerga effekter) har ökat så pass att socialstyrelsen valt att exkludera det i beräkningen av olämpliga läkemedel. Det ger en "falsk sänkning" av den indikatorn dvs värden före 2016 01 01 kan inte jämföras med årets.